Cariera

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

str. Spitalului, nr.7, or.Baicoi, jud.Prahova, organizeaza concurs in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007 in data de 18 august 2014 pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, si anume:

-DIRECTOR MEDICAL

-DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice

CRITERII GENERALE:

- cu domiciliul stabil in Romania

- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala

- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)

- nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

 

CRITERII SPECIFICE;

a. Pentru Director medical

- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina

- sunt confirmati ca medic specialist sau primar

- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in

managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc.

b. Pentru Director Financiar-Contabil

- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic

- au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

- cererea de inscriere

- copie de pe actul de identitate

- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz

- curriculum vitae

- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz

- cazier judiciar

- copii de pe actele care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza.

- declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa.

- declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de 1989

- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic.

- Proiectul/lucrarea de specialitate

 

            Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

- test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica

postului

- sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului

- interviul de selectie

 

Testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la biroul RUNOS pana la data de 08.08.2014, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii.

            Informatii suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs se pot obtine de la sediul unitatii din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, biroul RUNOS, tel:0244261087 si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

Metodologia de concurs se va afisa cu 48 de ore inainte de inceperea

concursului, la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU  FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014;

- Ordinul 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achizitii publice; HG nr.925/2006, pentru aplicarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de competenta si criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.S. nr.323/18.04.2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului, 2012, Bucuresti

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea Finantelor Publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile

Ulterioare;

- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile

Ulterioare;

- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achizitii publice; HG nr.925/2006, pentru aplicarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completaile ulterioare.

- Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014;

- Ordinul 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director

din cadrul spitalului public.

- Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice  si institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completrile ulterioare;

- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului, 2012, Bucuresti

 

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE 

DIRECTOR MEDICAL

1. Analiza structurii pe sectii in vederea imbunatatirii, eficientizarii organizarii spitalului.

2. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii medicale.

3. Proiect de imbunatatire a managementului spitalului;

4. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

5. Schimbarea profilului unui spital cu preformante nesatisfacatoare; Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului;

6. Implementarea protocolalelor de practica medicala in spital;

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

2. Modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii publice;

3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;

4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;

5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;

6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE SPITALUL ORASENESC BAICOI IN DATA DE 25.04.2014

 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

 

Nr.crt.

Numele si Prenumele candidatului

Situatia dosarului

1

NUTA VASILICA

ADMIS

 

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                    NR.484/04.04.2014

 

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 25.04.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 post de asistent medical in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 18.04.2014, ora 14,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

1. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are o vechime de cel putin 6 luni in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 08.04.2014, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 18.04.2014 inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (18.04.2014), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 23.04.2014, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 28.04.2014.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

 

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE SPITALUL ORASENESC BAICOI IN DATA DE 10.02.2014

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANT IN SECTIA MEDICINA INTERNA

 

Nr.crt.

Numele si Prenumele candidatului

Situatia dosarului

1

CAFADARU ELENA

ADMIS

2

MODRISAN IOANA

ADMIS

3

STROIE NARCISA

ADMIS

4

SITARU VALENTINA ANDREEA

ADMIS

5

DINU LIDIA

ADMIS

6

LAZAR ELENA

ADMIS

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                    NR.75/20.01.2014

    SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 10.02.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         2 posturi de infirmiera debutanta in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 31.01.2014, ora 14,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

1. PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 21.01.2014, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 31.01.2014 inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (31.01.2014), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 04.02.2014, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 10.02.2014.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

 1. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

 1. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Minimizarea cantitatii de deseuri

-Capitolul V- Colectarea deseurilor medicale la locul de producere

-Capitolul VI- Ambalarea deseurilor

-Capitolul VII- Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

-Capitolul VIII- Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

 1. Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

 

 

 

 

Proces verbal proba scrisa pentru concursul de manager la Spitalul Orasenesc Baicoi 04.11.2013

——————————————————————————————————————-

Proces verbal contestatie

——————————————————————————————————————-

Rezultatul analizarii dosarelor pentru concursul  de manager la Spitalul Orasenesc  Baicoi

——————————————————————————————————————-

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica la Spitalul Orasenesc Baicoi

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al SPITALULUI ORASENESC BAICOI anunţă organizarea concursului pentru functia MANAGER in perioada 04.11.2013 – 06.11.2013.

Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 28.10.2013, ora 10,00 etapa      de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in      publicatia de concurs, etapa eliminatorie;
 2. Etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde:

a)      in data de 04.11.2013, ora 10,00 proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor;

b)      in data de 06.11.2013, ora 10,00 proba de sustinere a proiectului de management, completata de un interviu de selectie;

Denumirea functiei scoase la concurs – MANAGER la Spitalul Orasenesc Baicoi;

Locul si perioada de desfasurare a concursului- la sediul Primariei Orasului Baicoi, str.Unirii, nr.21, ors.Baicoi, jud.Prahova, in perioada 04.11.2013 – 06.11.2013;

Conditiile de participare la concurs- la concurs se pot inscrie candidatii persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au absolvit forme de învăţământ universitar de lungă durată acreditate, potrivit legii, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată, potrivit legii;

c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute a fi ocupate de absolvenţi cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu au suferit condamnări penale şi nu se află în curs de urmărire penală;

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic şi psihic);

f) nu împlinesc vârsta de pensionare, conform legii, până la sfârşitul anului în care se organizează concursul.

Locul si perioada de inscriere- la sediul Primariei Orasului Baicoi, Secretar Primaria Oras Baicoi, in perioada 07.10.2013 – 25.10.2013, orele 8,00 – 15,00.

Continutul dosarului de inscriere:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată;

g) certificat de cazier judiciar;

h) adeverinţă medicală din care rezultă că este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi că nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

k) copie legalizată de pe actele care atestă schimbarea numelui, după caz;

l) proiectul de management realizat de candidat.

m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs;

 

Cuantumul taxei de participare este 200 lei si se achita la casieria Primariei Orasului Baicoi cu sediul in Baicoi, str.Unirii, nr.21, jud.Prahova.

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică,

in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

            A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.117 din 27 martie 2013  pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

3. ORDINUL Ministrului Sănătăţii si CNAS nr. 423/191/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 <LLNK 12010

(numai anexele 7, 16, 16A, 16 B, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 20).

4. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

5. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta;

6.ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

7.ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.

8.ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

9.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

10.LEGEA nr. 53/2003 CODUL MUNCII, republicat.

11.LEGEA – CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

12.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OUG nr.162/2008;

14. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public;

15. Ordinul nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul Spitalului, Bucuresti

 

TEME-CADRU PROIECT MANAGEMENT

 1. Imbunatatirea      structurii si organizarii spitalului.
 2. Fundamentarea      bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii      spitalului.
 3. Evaluarea      serviciilor de sanatate furnizate de spital.
 4. Schimbarea      profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare.
 5. Imbunatatirea      managementului spitalului.
 6. Analiza      situatiei economico-financiare a spitalului.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea      situatiei actuale a unitatii sanitare;
 2. Analiza SWOT;
 3. Identificarea      problemelor prioritare cu motivarea alegerii temei;
 4. Selectionarea      unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
 5. Dezvoltarea      planului de management pentru probleme pripritare identificate:
  1. Scop
  2. Obiective
  3. Activitati

-Definire

-Incadrare in timp – Grafic Gantt

-Resurse necesare (umane, materiale, financiare)

-Responsabilitati

4. Rezultate asteptate

5. Monitorizare

6. Evaluare-indicatori

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizeaza individual de catre acesta si se dezvolta intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

Grila de punctare a proiectului de management se va publica pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) dupa expirarea termenului de inscriere a candidatilor.

Pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) sunt afisate: Anuntul de participare, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management.

Relatii suplimentare la telefon 0244/268930, secretariatul comisiei de concurs, persoana de contact Savu Cristina.

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                       NR. 932/26.06.2013

          SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 17.07.2013, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 (unu) post de asistent medical debutant specializarea medicina generala in SECTIA PSIHIATRIE CRONICI a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 08.07.2013, ora 15,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 27.06.2013, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 08.07.2013  inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (08.07.2013), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 11.07.2013, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 17.07.2013.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

————————————————————————————————-

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS DECEMBRIE 2012

clic pentru descarcare

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                       NR.2084/19.11.2012

 

          SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 10.12.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea recuperare, medicina fizica si balneologie in compartimentul RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE al Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in CAMERA DE GARDA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in sectia Medicina Interna, cu contract individual de munca pe perioada determinata;     

-        1 (unu) post de infirmiera in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada determinata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 28.11.2012, ora 15,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

1. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

 

2. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA DETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA DETERMINATA IN SERCTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Dosar cu sina

3. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

4. PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 19.11.2012, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 28.11.2012 inclusiv.

In termen de 2 zile de la data finalizarii inscrierilor (28.11.2012), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 04.12.2012, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 106.12.2012.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

 1. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

 1. Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Colectarea la locul de producere

-Capitolul V-Ambalarea deseurilor

-Capitolul VI-Depozitarea temporara

-Capitolul VII-Transportul

 1. Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS

click pt descarcare

                                                                                    NR.1777/17.10.2012

 

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 06.11.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in compartimentul RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE al Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         2 (doua) posturi de asistent medical specializarea medicina generala in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in CAMERA DE GARDA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in cabinetul de Dermatovenerologie din ambulatoriul integrat al spitalului, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;        

-         1 (unu) post de asistent medical specialitatea farmacie in FARMACIA  cu circuit inchis a spitalului (conditie obligatorie 6 luni vechime in specialitate);

-         2 (doua) posturi de infirmiera in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi (conditie obligatorie 6 luni vechime in activitate);

 

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 31.10.2012.

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

1.CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

2. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

3. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

4. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL CABINETUL DE DERMATOVENEROLOGIE IN AMBULATORUL INTEGRAT

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL CABINETUL DE DERMATOVENEROLOGIE IN AMBULATORUL INTEGRAT

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca

- Dosar cu sina

5. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL FARMACIE IN FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea farmacie;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL FARMACIE IN FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

-Dosar cu sina

 

6. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Generala Resurse Umane si Certificare;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copiile Cursului de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Generala Resurse Umane si Certificare;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Copiile actelor solicitate se prezinta insotite de documentele originale.

 Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 22.10.2012, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 31.10.2012 inclusiv.

In termen de 2 zile de la data finalizarii inscrierilor (31.10.2012), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 02.11.2012, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 06.11.2012.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

1.     Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;

2.     Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004

3.     Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

1.     Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

2.     Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

3.     Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Colectarea la locul de producere

-Capitolul V-Ambalarea deseurilor

-Capitolul VI-Depozitarea temporara

-Capitolul VII-Transportul

4.     Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>