Cariera

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                    NR. 678/27.04.2015

 

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 19.05.2015, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 post de infirmiera debutanta in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 11.05.2015, ora 14,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenescbaicoi.ro

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

1. PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copie act studii;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 27.04.2015, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 11.05.2015 inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (14.05.2015), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 15.05.2015, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 19.05.2015.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul      MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si      control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

 1. Ordinul      MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,      dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

 1. Ordinul      MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea      deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Minimizarea cantitatii de deseuri

-Capitolul V-Colectarea deseurilor medicale la locul de producere

-Capitolul VI-Ambalarea deseurilor

-Capitolul VII-Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

-Capitolul VIII-Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

 1. Fisa      postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

 

 

 

 

MANAGER,

Irimescu Andreea Oana

 

BIROU RUNOS,

Petrec Gabriela

 

 

 

LIDER SANITAS,

As.Sorete Liviu

 

 

METODOLOGIA

de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din Spitalul Orasenesc Baicoi.

ART. 1

În cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi funcţionează, potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, un comitet director format din:

a) managerul spitalului;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

        ART. 2

(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte.

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de Consiliul Local Baicoi. În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.

(3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanti al DSP Prahova, reprezentanti al administraţiei publice locale şi, ca observatori, reprezentanti ai Colegiului Medicilor Prahova si Sindicatul Sanitas Prahova conform actelor normative în vigoare.

(4) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleaşi condiţii ca la alin. (3).

            ART. 3

(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

(2) Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Criterii specifice:

a) pentru directorul medical:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;

- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;

b) pentru directorul financiar-contabil:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

- au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

ART. 4

(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;

i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) proiectul/lucrarea de specialitate.

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(3) Comisia de concurs, in termen de maximum 3 zile de la finalizarea inscrierilor, studiaza dosarele depuse, stabileste pentru fiecare rezultatul, prin inscrierea mentiunii “Admis”sau “Respins”.Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi si pe site-ul institutiei.

(4) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            ART. 5

(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţii respective şi pe site-ul acesteia, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia pentru concurs.

            ART. 6

(1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului şi managementului

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă aleasă de candidat din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecţie.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

            ART. 7

(1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

(2) Testul-grilă pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

ART. 8

(1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot părăsi spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.

ART. 9

Întrebările se elaborează astfel încât:

a) conţinutul să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

ART. 11

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

ART. 12

Testul-grila cuprinde 20 de intrebari notate cu 0.5 puncte fiecare.

Facem urmatoarele precizari:

- la intrebarile cu 2 variante de raspuns corect, fiecare varianta corecta va fi notata cu cate 0,25 puncte, deci in total intrebarea va fi notata cu 0,5 puncte;

- daca intrebarea are doua variante corecte de raspuns si candidatul bifeaza mai mult de 2 variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

- daca intrebarea are 1 singur raspuns corect si candidatul bifeaza mai multe variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

ART. 13

(1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcţiiilor specifice comitetului director, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă o notă mai mică de 6,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

ART. 14

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei aleasă din cele stabilite prin publicatia de concurs si va fi depus odata cu inscrierea la concurs.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul/lucrarea de specialitate vizează spitalul public pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcţiilor specifice comitetului director are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

            ART. 15

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

(2) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

(3) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.

            ART. 16

(1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.

(2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen;

(3) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise – cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ………?);

b) întrebări închise – cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

c) întrebări ipotetice – cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

d) întrebări de probă – cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că. ……..).

(4) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie (conform Anexei nr. 1).

(5) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă.

(6) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.

            ART. 17

(1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

ART. 18

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

            ART. 19

            (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.

(2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii, prin concurs, a managerului spitalului.

(3) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile.

ART.20

(1) La numirea în funcţiei candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu Spitalul Orasenesc Baicoi, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de maxim. 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă.

(2) Conţinutul contractului de administrare şi metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă directorul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

Anexa nr. 1

SPITALUL ORASENESC BAICOI

 

F I Ş A   I N T E R V I U L U I   D E   S E L E C Ţ I E

 

Candidat: nume, prenume …………………………………………………………………………………………………………………………

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) …………………………………………………………………………………..

Data interviului ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.   Aptitudini de comunicare:- Excelente (10 – 9,50)

- Foarte bune (9,49 – 9,00)

- Acceptabile (8,99 – 7,00)

- Minime (6,99 – 5,00)

- Insuficiente (4,99 – 1,00)2.   Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:- Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile   funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10,00 – 9,50)

- Foarte bune, este necesară puţină pregătire   (9,49 – 9,00)

- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este   capabil să înveţe (8,99 – 7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99 – 5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99 – 1,00)3.   Ambiţii profesionale:- Fixează obiective foarte ambiţioase (10 –   9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49 – 9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99 – 7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte   ambiţios (6,99 – 5,00)

- Se bazează pe alţii prea des, obiective   minime (4,99 – 1,00)4.   Motivare:- Motivare excelentă, dorinţă puternică de   a munci (10 – 9,50)

- Foarte interesat de ocuparea funcţiei;   pune multe întrebări (9,49 – 9,00)

- Dorinţă de a munci (8,99 – 7,00)

- Puţin interesat de ocuparea funcţiei   (6,99 – 5,00)

- Nu este interesat de ocuparea funcţiei,   impasibil (4,99 – 1,00)5.   Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:- Excelent pentru acestă funcţie (10 –   9,50)

- Foarte bun pentru această funcţie (9,49 –   9,00)

- Satisfăcător pentru acestă funcţie (8,99   – 7,00)

- Incert pentru această funcţie (6,99 –   5,00)

- Nesatisfăcător pentru acestă funcţie   (4,99 – 1,00)6.   Autocontrol:- Are o excelentă abilitate de a se   controla (10 – 9,50)

- Siguranţă de sine, încredere în   capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 – 9,00)

- Autocontrol mediu (8,99 – 7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99 – 5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99 –   1,00)7.   Impresie generală:- Excelentă (10 – 9,50)

- Foarte bună (9,49 – 9,00)

- Bună (8,99 – 7,00)

- Satisfăcătoare (6,99 – 5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99 – 1,00)

 

Nota obţinută*): …………………………….. – candidatul este**): ………………………………………………..

 

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

……………………………………………………………..

Semnătura ……………………………………………..

Data ………………………………………………………

*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

-     FOARTE POTRIVIT (10 – 9,50)

-     POTRIVIT (9,49 – 9,00)

-     DESTUL DE POTRIVIT (8,99 – 7,00)

-     NEPOTRIVIT (6,99 – 1,00)

     

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

04.02.2015 – 17.02.2015 – între orele 8,00 – 15,00 DEPUNEREA DOSARELOR LA                               SERVICIUL  RUNOS AL SPITALULUI

19.02.2015, orele 12,00 -  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR

20.02.2015 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII

23.02.2015 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR, AFIŞAREA REZULTATULUI

24.02.2015 – orele 9,00 – PROBA SCRISĂ

-  ora 13,00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE

-  ora  14,00 – INTERVIU DE SELECŢIE

25.02.2015 – ora 12,00  – AFIŞARE REZULTAT FINAL

26.02.2015 – ora 12,00 – DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL

27.02.2015– ora 12,00 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

-         ora 15,00  – AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR ŞI

STABILIREA  CANDIDATULUI ADMIS;

 

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE

FUNCTII SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL

 

Nr.

Crt.Numele si   PrenumeleFunctieADMIS/

RESPINSDATA

CONCURS

1.

CONSTANTINESCU

ILEANA MIHAELA

Director Medical

ADMIS

24.02.2015

 

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

str. Spitalului, nr.7, or.Baicoi, jud.Prahova, organizeaza concurs in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007 in data de 24 februarie 2015 pentru ocuparea postului specific comitetului director, si anume:

-DIRECTOR MEDICAL

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice.

 

 

CRITERII GENERALE:

- cu domiciliul stabil in Romania

- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala

- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)

- nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

 

 

CRITERII SPECIFICE;

a. Pentru Director medical

- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina

- sunt confirmati ca medic specialist sau primar

- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in

managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc.

 

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

- cererea de inscriere

- copie de pe actul de identitate

- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz

- curriculum vitae

- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz

- cazier judiciar

- copii de pe actele care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza.

- declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa.

- declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de 1989

- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic.

- Proiectul/lucrarea de specialitate

 

 

 

 

 

            Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

- test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica

postului

- sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului

- interviul de selectie

 

Testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la biroul RUNOS pana la data de 17.02.2015, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii.

 

 

 

            Informatii suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs se pot obtine de la sediul unitatii din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, biroul RUNOS, tel:0244261087 si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

Metodologia de concurs se va afisa cu 48 de ore inainte de inceperea concursului, la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU  FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014;

- Ordinul 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achizitii publice; HG nr.925/2006, pentru aplicarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de competenta si criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.S. nr.323/18.04.2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului, 2012, Bucuresti

 

 

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE

DIRECTOR MEDICAL 

1. Analiza structurii pe sectii in vederea imbunatatirii, eficientizarii organizarii spitalului.

2. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii medicale.

 

3. Proiect de imbunatatire a managementului spitalului;

4. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

5. Schimbarea profilului unui spital cu preformante nesatisfacatoare; Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului;

6. Implementarea protocolalelor de practica medicala in spital;

 

 

 

 

 

REZULTAT FINAL

CONCURS ECONOMIST DEBUTANT

BIROUL DE ACHIZITII-CONTRACTARE

Nr.

Crt.

Numele si Prenumele

Candidatului

Nota obtinuta

La proba scrisa

Nota obtinuta la interviu

Nota finala

ADMIS/

RESPINS

1

TOMA ELENA-ALINA

4,20

-

-

RESPINS

2

NEGURA MONICA-ALEXANDRA

8,60

9,00

8,80

ADMIS

3

BONTA CRISTIANA

5,95

-

-

RESPINS

4

GRIGORE

SANDA-MARIA

ABSENT

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSULE ORGANIZAT DE SPITALUL ORASENESC BAICOI IN DATA DE 29.10.2014

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST DEBUTANT IN BIROUL ACHIZITII-CONTRACTARE

Nr.crt.

Numele si Prenumele candidatului

Situatia dosarului

1

GRIGORE SANDA-MARIA

ADMIS

2

TOMA ELENA-ALINA

ADMIS

3

NEGURA MONICA-ALEXANDRA

ADMIS

4

BONTA CRISTIANA

ADMIS

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                              

            SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010, pentru ocuparea unui post de economist debutant cu contract de munca pe perioada determinata in biroul achizitii-contractare;

 

      Data si locul sustinerii concursului

 

Proba scrisa va avea loc in data de 29.10.2014, ora 10,00 la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7.

Interviul va avea loc in data de 29.10.2014, ora 14,00 la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din judetul Prahova, str.Spitalului, nr.7.

Dosarele de inscrierile se vora depune la sediul spitalului, biroul RUNOS, pana la data de 23.10.2014, ora 15,00

Dosarul de concurs va contine urmatoarele acte:

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

 

Copii de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretaraitul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CUMULATIV CANDIDATII:

-         Indeplinesc cumulative conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;

-         Au varsta de minimum 18 ani impliniti;

-         Au capacitate deplina de exercitiu;

-         Au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medical de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

-         Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta in profil economic;

-         Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

DESFASURAREA CONCURSULUI

Concursul va consta in 2 probe, o proba scrisa si un interviu, ambele din bibliografia de concurs.

Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin nota 7 la fiecare proba.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10.

Stabilirea candidatului care urmeaza sa ocupe postul scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de candidate la fiecare proba.

Comunicarea rezultatelor finale se face prin afisare la sediul spitalului, in termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Contestatia se solutioneaza de catre o comisie de solutionare a contestatiilor in termen de 48 de ore de la data depunerii.

In termen de 48 de ore de la finalizarea concursului, presedintele comisiei propune managerului validarea concursului si emiterea deciziei de incadrare pentru candidatul nominalizat.

 

DISPOZITII FINALE

 

Anuntul de concurs se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi, str.Spitalului, nr.7, ors.Baicoi, jud.Prahova precum si pe site-ul spitalului (spitalulorasenescbaicoi.ro) unde se publica si bibliografia de concurs.

In data de 29.10.2014, orele 9,30, candidatii vor fi prezenti in sala de examen unde se va face apelul nominal al candidatilor si verificarea identitatii pe baza cartii de identitate/buletinului de identitate.

In termen de maximum 3 zile de la data expirarii termenului de inscriere, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pa baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea ADMIS sau RESPINS, la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi si pe site-ul spitalului.

Relatii suplimentare se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087  sau 0371425990.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST DEBUTANT BIROU ACHIZITII-CONTRACTARE

 1. OUG      34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a      contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de      concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. HG      925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare      la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind      atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de      concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,      cu completarile si modificarile ulterioare;
 3. OUG      nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale      aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 4. HG      nr.1660/22.11.2006 pentru aprobarea       Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea      contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG      nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a      contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de      concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 5. Ordinul      Ministerului Sanatatii nr.1292/18.12.2012 privind aprobarea Normelor      metodologice pentru achizitia publica centralizata, la nivel national, de      medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de      protectie, servicii, combustibil si lubrefianti penttru parcul auto;
 6. Ordinul      nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru      Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea      criteriilor de calificare si selectie;
 7. Legea      nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile      ulterioare;
 8. OMFP      nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,      lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,      precum si organizarea, evidentta si raportarea angajamentelor bugetare si      legale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL LA SPITALUL ORASENESC BAICOI SE VA SUSTINE IN DATA DE 18.08.2014, ORA 9,00 LA SEDIUL UNITATII DIN BAICOI, STR.SPITALULUI, NR.7

 

METODOLOGIA

de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din Spitalul Orasenesc Baicoi.

 

ART. 1

În cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi funcţionează, potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, un comitet director format din:

a) managerul spitalului;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

        ART. 2

(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte.

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de Consiliul Local Baicoi. În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.

(3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanti al DSP Prahova, reprezentanti al administraţiei publice locale şi, ca observatori, reprezentanti ai Colegiului Medicilor Prahova si Sindicatul Sanitas Prahova conform actelor normative în vigoare.

(4) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleaşi condiţii ca la alin. (3).

            ART. 3

(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

(2) Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Criterii specifice:

a) pentru directorul medical:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;

- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;

b) pentru directorul financiar-contabil:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

- au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

ART. 4

(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;

i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) proiectul/lucrarea de specialitate.

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(3) Comisia de concurs, in termen de maximum 3 zile de la finalizarea inscrierilor, studiaza dosarele depuse, stabileste pentru fiecare rezultatul, prin inscrierea mentiunii “Admis”sau “Respins”.Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi si pe site-ul institutiei.

(4) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            ART. 5

(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţii respective şi pe site-ul acesteia, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia pentru concurs.

            ART. 6

(1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului şi managementului

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă aleasă de candidat din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecţie.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

            ART. 7

(1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

(2) Testul-grilă pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

ART. 8

(1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot părăsi spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.

ART. 9

Întrebările se elaborează astfel încât:

a) conţinutul să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

ART. 11

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

ART. 12

Testul-grila cuprinde 20 de intrebari notate cu 0.5 puncte fiecare.

Facem urmatoarele precizari:

- la intrebarile cu 2 variante de raspuns corect, fiecare varianta corecta va fi notata cu cate 0,25 puncte, deci in total intrebarea va fi notata cu 0,5 puncte;

- daca intrebarea are doua variante corecte de raspuns si candidatul bifeaza mai mult de 2 variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

- daca intrebarea are 1 singur raspuns corect si candidatul bifeaza mai multe variante, raspunsul va fi considerat nul si intrebarea va primi 0 puncte;

ART. 13

(1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcţiiilor specifice comitetului director, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă o notă mai mică de 6,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

ART. 14

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei aleasă din cele stabilite prin publicatia de concurs si va fi depus odata cu inscrierea la concurs.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul/lucrarea de specialitate vizează spitalul public pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcţiilor specifice comitetului director are obligaţia să pună la
dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

 

 

            ART. 15

(1) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

(2) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

(3) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.

            ART. 16

(1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.

(2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen;

(3) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise – cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ………?);

b) întrebări închise – cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

c) întrebări ipotetice – cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

d) întrebări de probă – cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că. ……..).

(4) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie (conform Anexei nr. 1).

(5) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă.

(6) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.

            ART. 17

(1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

ART. 18

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

            ART. 19

            (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.

(2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii, prin concurs, a managerului spitalului.

(3) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile.

ART.20

(1) La numirea în funcţiei candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu Spitalul Orasenesc Baicoi, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de maxim. 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă.

(2) Conţinutul contractului de administrare şi metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă directorul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

Anexa nr. 1

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

 

F I Ş A   I N T E R V I U L U I   D E   S E L E C Ţ I E

 

Candidat: nume, prenume …………………………………………………………………………………………………………………………

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) …………………………………………………………………………………..

Data interviului ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.   Aptitudini de comunicare:- Excelente (10 – 9,50)

- Foarte bune (9,49 – 9,00)

- Acceptabile (8,99 – 7,00)

- Minime (6,99 – 5,00)

- Insuficiente (4,99 – 1,00)2.   Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:- Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile   funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10,00 – 9,50)

- Foarte bune, este necesară puţină pregătire   (9,49 – 9,00)

- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este   capabil să înveţe (8,99 – 7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99 – 5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99 – 1,00)3.   Ambiţii profesionale:- Fixează obiective foarte ambiţioase (10 –   9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49 – 9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99 – 7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte   ambiţios (6,99 – 5,00)

- Se bazează pe alţii prea des, obiective   minime (4,99 – 1,00)4.   Motivare:- Motivare excelentă, dorinţă puternică de   a munci (10 – 9,50)

- Foarte interesat de ocuparea funcţiei;   pune multe întrebări (9,49 – 9,00)

- Dorinţă de a munci (8,99 – 7,00)

- Puţin interesat de ocuparea funcţiei   (6,99 – 5,00)

- Nu este interesat de ocuparea funcţiei,   impasibil (4,99 – 1,00)5.   Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:- Excelent pentru acestă funcţie (10 –   9,50)

- Foarte bun pentru această funcţie (9,49 –   9,00)

- Satisfăcător pentru acestă funcţie (8,99   – 7,00)

- Incert pentru această funcţie (6,99 –   5,00)

- Nesatisfăcător pentru acestă funcţie   (4,99 – 1,00)6.   Autocontrol:- Are o excelentă abilitate de a se   controla (10 – 9,50)

- Siguranţă de sine, încredere în   capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 – 9,00)

- Autocontrol mediu (8,99 – 7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99 – 5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99 –   1,00)7.   Impresie generală:- Excelentă (10 – 9,50)

- Foarte bună (9,49 – 9,00)

- Bună (8,99 – 7,00)

- Satisfăcătoare (6,99 – 5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99 – 1,00)

 

Nota obţinută*): …………………………….. – candidatul este**): ………………………………………………..

 

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

……………………………………………………………..

Semnătura ……………………………………………..

Data ………………………………………………………

*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

-     FOARTE POTRIVIT (10 – 9,50)

-     POTRIVIT (9,49 – 9,00)

-     DESTUL DE POTRIVIT (8,99 – 7,00)

-     NEPOTRIVIT (6,99 – 1,00)

 

          REZULTAT SELECTIE DOSARE
FUNCTII SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR
PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR   FINANCIAR-CONTABIL
Nr. Numele si   Prenumele Functie ADMIS/ DATA
Crt. RESPINS CONCURS
1. ZAMAN CATALINA GEORGIA Director Financiar-Contabil ADMIS 18.08.2014
PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL   NU AU EXISTAT INSCRIERI.

 

 

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                          

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 20.08.2014, concurs pentru ocuparea urmatorului post:

-         1 post de economist I/A cu contract de munca pe perioada determinata in biroul financiar-cintabilitate;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 11.08.2014, ora 15,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

 

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

- Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta in profil economic;

- Au minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

- Sunt apti din punct de vedere medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

 

 

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 31.07.2014, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 11.08.2014 inclusiv.

Rezultatul selectarii dosarelor admise se va afisa in ziua de 13.08.2014, ora 10.00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 20.08.2014.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST I/A

 

 1. Ordinul MFP nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilitatii nr.82/24.12.1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul MFP nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.500/11.07.2002 privind finantele publice;
 5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

str. Spitalului, nr.7, or.Baicoi, jud.Prahova, organizeaza concurs in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 284/12.02.2007 in data de 18 august 2014 pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, si anume:

-DIRECTOR MEDICAL

-DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice

CRITERII GENERALE:

- cu domiciliul stabil in Romania

- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala

- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)

- nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

 

CRITERII SPECIFICE;

a. Pentru Director medical

- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina

- sunt confirmati ca medic specialist sau primar

- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in

managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc.

b. Pentru Director Financiar-Contabil

- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic

- au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

- cererea de inscriere

- copie de pe actul de identitate

- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz

- curriculum vitae

- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz

- cazier judiciar

- copii de pe actele care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza.

- declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa.

- declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de 1989

- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic.

- Proiectul/lucrarea de specialitate

 

            Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

- test grila de verificare a cunostintelor din legislatia specifica

postului

- sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului

- interviul de selectie

 

Testul-grila de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Dosarul de inscriere se depune la biroul RUNOS pana la data de 08.08.2014, ora 15,00.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii.

            Informatii suplimentare , temele pentru proiect/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs se pot obtine de la sediul unitatii din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, biroul RUNOS, tel:0244261087 si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

Metodologia de concurs se va afisa cu 48 de ore inainte de inceperea

concursului, la sediul Spitalului Orasenesc Baicoi din orasul Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si pe site-ul unitatii, www.spitalulorasenescbaicoi.ro.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU  FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014;

- Ordinul 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achizitii publice; HG nr.925/2006, pentru aplicarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de competenta si criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.S. nr.323/18.04.2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului, 2012, Bucuresti

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea Finantelor Publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile

Ulterioare;

- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile

Ulterioare;

- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privnd atribuirea contractelor de achizitii publice; HG nr.925/2006, pentru aplicarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completaile ulterioare.

- Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea contractului cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014;

- Ordinul 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director

din cadrul spitalului public.

- Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice  si institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completrile ulterioare;

- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar- Managementul spitalului, 2012, Bucuresti

 

TEMELE PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE 

DIRECTOR MEDICAL

1. Analiza structurii pe sectii in vederea imbunatatirii, eficientizarii organizarii spitalului.

2. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii medicale.

3. Proiect de imbunatatire a managementului spitalului;

4. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

5. Schimbarea profilului unui spital cu preformante nesatisfacatoare; Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului;

6. Implementarea protocolalelor de practica medicala in spital;

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

2. Modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii publice;

3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;

4. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului;

5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;

6. Strategia managementului in activitatea de investitii in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale;

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE SPITALUL ORASENESC BAICOI IN DATA DE 25.04.2014

 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

 

Nr.crt.

Numele si Prenumele candidatului

Situatia dosarului

1

NUTA VASILICA

ADMIS

 

 

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                    NR.484/04.04.2014

 

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 25.04.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 post de asistent medical in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 18.04.2014, ora 14,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

1. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are o vechime de cel putin 6 luni in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

Copiile mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 08.04.2014, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 18.04.2014 inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (18.04.2014), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 23.04.2014, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 28.04.2014.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

 

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE SPITALUL ORASENESC BAICOI IN DATA DE 10.02.2014

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANT IN SECTIA MEDICINA INTERNA

 

Nr.crt.

Numele si Prenumele candidatului

Situatia dosarului

1

CAFADARU ELENA

ADMIS

2

MODRISAN IOANA

ADMIS

3

STROIE NARCISA

ADMIS

4

SITARU VALENTINA ANDREEA

ADMIS

5

DINU LIDIA

ADMIS

6

LAZAR ELENA

ADMIS

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                    NR.75/20.01.2014

    SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 10.02.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         2 posturi de infirmiera debutanta in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 31.01.2014, ora 14,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

1. PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA DEBUTANTA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 21.01.2014, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 31.01.2014 inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (31.01.2014), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 04.02.2014, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 10.02.2014.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

 1. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

 1. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Minimizarea cantitatii de deseuri

-Capitolul V- Colectarea deseurilor medicale la locul de producere

-Capitolul VI- Ambalarea deseurilor

-Capitolul VII- Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

-Capitolul VIII- Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

 1. Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

 

 

 

 

Proces verbal proba scrisa pentru concursul de manager la Spitalul Orasenesc Baicoi 04.11.2013

——————————————————————————————————————-

Proces verbal contestatie

——————————————————————————————————————-

Rezultatul analizarii dosarelor pentru concursul  de manager la Spitalul Orasenesc  Baicoi

——————————————————————————————————————-

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica la Spitalul Orasenesc Baicoi

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al SPITALULUI ORASENESC BAICOI anunţă organizarea concursului pentru functia MANAGER in perioada 04.11.2013 – 06.11.2013.

Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 28.10.2013, ora 10,00 etapa      de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in      publicatia de concurs, etapa eliminatorie;
 2. Etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde:

a)      in data de 04.11.2013, ora 10,00 proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor;

b)      in data de 06.11.2013, ora 10,00 proba de sustinere a proiectului de management, completata de un interviu de selectie;

Denumirea functiei scoase la concurs – MANAGER la Spitalul Orasenesc Baicoi;

Locul si perioada de desfasurare a concursului- la sediul Primariei Orasului Baicoi, str.Unirii, nr.21, ors.Baicoi, jud.Prahova, in perioada 04.11.2013 – 06.11.2013;

Conditiile de participare la concurs- la concurs se pot inscrie candidatii persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au absolvit forme de învăţământ universitar de lungă durată acreditate, potrivit legii, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată, potrivit legii;

c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute a fi ocupate de absolvenţi cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu au suferit condamnări penale şi nu se află în curs de urmărire penală;

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic şi psihic);

f) nu împlinesc vârsta de pensionare, conform legii, până la sfârşitul anului în care se organizează concursul.

Locul si perioada de inscriere- la sediul Primariei Orasului Baicoi, Secretar Primaria Oras Baicoi, in perioada 07.10.2013 – 25.10.2013, orele 8,00 – 15,00.

Continutul dosarului de inscriere:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată;

g) certificat de cazier judiciar;

h) adeverinţă medicală din care rezultă că este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi că nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

k) copie legalizată de pe actele care atestă schimbarea numelui, după caz;

l) proiectul de management realizat de candidat.

m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs;

 

Cuantumul taxei de participare este 200 lei si se achita la casieria Primariei Orasului Baicoi cu sediul in Baicoi, str.Unirii, nr.21, jud.Prahova.

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică,

in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

            A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.117 din 27 martie 2013  pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

3. ORDINUL Ministrului Sănătăţii si CNAS nr. 423/191/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 <LLNK 12010

(numai anexele 7, 16, 16A, 16 B, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 20).

4. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

5. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta;

6.ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

7.ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.

8.ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

9.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

10.LEGEA nr. 53/2003 CODUL MUNCII, republicat.

11.LEGEA – CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

12.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OUG nr.162/2008;

14. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public;

15. Ordinul nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul Spitalului, Bucuresti

 

TEME-CADRU PROIECT MANAGEMENT

 1. Imbunatatirea      structurii si organizarii spitalului.
 2. Fundamentarea      bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii      spitalului.
 3. Evaluarea      serviciilor de sanatate furnizate de spital.
 4. Schimbarea      profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare.
 5. Imbunatatirea      managementului spitalului.
 6. Analiza      situatiei economico-financiare a spitalului.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea      situatiei actuale a unitatii sanitare;
 2. Analiza SWOT;
 3. Identificarea      problemelor prioritare cu motivarea alegerii temei;
 4. Selectionarea      unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
 5. Dezvoltarea      planului de management pentru probleme pripritare identificate:
  1. Scop
  2. Obiective
  3. Activitati

-Definire

-Incadrare in timp – Grafic Gantt

-Resurse necesare (umane, materiale, financiare)

-Responsabilitati

4. Rezultate asteptate

5. Monitorizare

6. Evaluare-indicatori

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizeaza individual de catre acesta si se dezvolta intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

Grila de punctare a proiectului de management se va publica pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) dupa expirarea termenului de inscriere a candidatilor.

Pe site-ul Primariei Orasului Baicoi (www.primariabaicoi.ro) si al Spitalului Orasenesc Baicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro) sunt afisate: Anuntul de participare, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management.

Relatii suplimentare la telefon 0244/268930, secretariatul comisiei de concurs, persoana de contact Savu Cristina.

 

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                       NR. 932/26.06.2013

          SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 17.07.2013, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 (unu) post de asistent medical debutant specializarea medicina generala in SECTIA PSIHIATRIE CRONICI a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 08.07.2013, ora 15,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 27.06.2013, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 08.07.2013  inclusiv.

In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor (08.07.2013), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 11.07.2013, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 17.07.2013.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 4. O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date  privind deseurile rezultate din activitati medicale;

————————————————————————————————-

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS DECEMBRIE 2012

clic pentru descarcare

SPITALUL ORASENESC BAICOI

                                                                                       NR.2084/19.11.2012

 

          SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 10.12.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea recuperare, medicina fizica si balneologie in compartimentul RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE al Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in CAMERA DE GARDA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-        1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in sectia Medicina Interna, cu contract individual de munca pe perioada determinata;     

-        1 (unu) post de infirmiera in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi cu contract de munca pe perioada determinata;

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 28.11.2012, ora 15,00

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII:

 

1. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

 

2. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA DETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA DETERMINATA IN SERCTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Dosar cu sina

3. PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

4. PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 19.11.2012, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 28.11.2012 inclusiv.

In termen de 2 zile de la data finalizarii inscrierilor (28.11.2012), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 04.12.2012, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 106.12.2012.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

 1. Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;
 2. Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004
 3. Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

 1. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

 1. Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Colectarea la locul de producere

-Capitolul V-Ambalarea deseurilor

-Capitolul VI-Depozitarea temporara

-Capitolul VII-Transportul

 1. Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS

click pt descarcare

                                                                                    NR.1777/17.10.2012

 

         SPITALUL ORASENESC BAICOI organizeaza in data de 06.11.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in compartimentul RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE al Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         2 (doua) posturi de asistent medical specializarea medicina generala in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in CAMERA DE GARDA a Spitalului Orasenesc Baicoi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (conditie obligatorie sa aiba 6 luni vechime ca asistent medical);

-         1 (unu) post de asistent medical specializarea medicina generala in cabinetul de Dermatovenerologie din ambulatoriul integrat al spitalului, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;        

-         1 (unu) post de asistent medical specialitatea farmacie in FARMACIA  cu circuit inchis a spitalului (conditie obligatorie 6 luni vechime in specialitate);

-         2 (doua) posturi de infirmiera in sectia MEDICINA INTERNA a Spitalului Orasenesc Baicoi (conditie obligatorie 6 luni vechime in activitate);

 

Inscrierile se fac la sediul spitalului pana in data de 31.10.2012.

Concursul se va sustine la sediul unitatii din or.Baicoi, str.Spitalului, nr.7, jud.Prahova si consta intr-o proba scrisa si interviu.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi stabilite de comisia de concurs in ziua concursului iar interviului va consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor candidatului.

Relatii suplimentare privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii, conditiile de desfasurare, bibliografia si actele necesare pentru dosarul de inscriere se obtin de la sediul spitalului, biroul RUNOS, telefon 0244/261087 si pe site-ul spitalului  www.spitalulorasenesc.ro.

1.CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

2. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

3. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are  6 luni vechime ca asistent medical;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CAMERA DE GARDA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

- Dosar cu sina

 

4. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL CABINETUL DE DERMATOVENEROLOGIE IN AMBULATORUL INTEGRAT

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea generalist;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL CABINETUL DE DERMATOVENEROLOGIE IN AMBULATORUL INTEGRAT

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca

- Dosar cu sina

5. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL FARMACIE IN FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

- Este absolvent al Scolii Postliceale Sanitare specialitatea farmacie;

- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL FARMACIE IN FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de membru al OAMMR;

-Dosar cu sina

 

6. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CANDIDATII PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- este absolvent al Scolii Generale;

- Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Generala Resurse Umane si Certificare;

- Are 6 luni vechime in specialitate;

- Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERA IN SECTIA MEDICINA INTERNA

- Cerere de inscriere;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- Copiile Cursului de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Generala Resurse Umane si Certificare;

- Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate;

- Cazier judiciar;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- Recomandare de la ultimul loc de munca;

- Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Copiile actelor solicitate se prezinta insotite de documentele originale.

 Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr.497/2010.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 22.10.2012, candidatii depun la serviciul RUNOS dosarul de inscriere. Ultima zi de inscriere este data de 31.10.2012 inclusiv.

In termen de 2 zile de la data finalizarii inscrierilor (31.10.2012), comisia de concurs studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii “Admis” sau “Respins” concurs, rezultate care vor fi afisate la sediul unitatii, intrarea principala, in data de 02.11.2012, ora 9,00.

In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi ca urmare a evaluarii dosarului si ca urmare a declararii admis in urma solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu si se va desfasura la sediul institutiei in data de 06.11.2012.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

1.     Urgente medico-chirurgicale – L.Titirca;

2.     Specialitatea medicina generala- 1030 de teste pentru examene si concursuri asistenti medicali – OAMMR 2004

3.     Ordinul nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

1.     Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

-         Definitia infectiei nosocomiale

-         Anexa IV-Precautiuni universale

-         Anexa V –Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar;

2.     Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-         Capitolul I- definitii

-         Capitolul II – curatarea

-         Capitolul III – dezinfectia

3.     Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

-Capitolul I – Obiective si domenii de aplicare

-Capitolul II-Definitii

-Capitolul III-Clasificari

-Capitolul IV-Colectarea la locul de producere

-Capitolul V-Ambalarea deseurilor

-Capitolul VI-Depozitarea temporara

-Capitolul VII-Transportul

4.     Fisa postului de infirmiera.

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiera poate fi ridicata de la sediul spitalului, biroul RUNOS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>